Четврток, 14 Јуни 2012 11:04

Зачленување

Користењето на услугите на Библиотеката може да биде индивидуално и колективно.

Индивидуален корисник може да биде секој граѓанин на Република Македонија или странски државјанин, што навршил 16 години.

За стекнување на статус индивидуален корисник потребно е :

Четврток, 14 Јуни 2012 11:04

Прв пат во библиотеката

Библиотечни информации

Корисникот на Библиотеката може на усно барање и преку телефон, да добие општи информации за:

  • историјата, статусот и функциите на Библиотеката
  • видовите услуги што ги дава Библиотеката и условите за нивно користење
  • информациските ресурси со кои располага Библиотеката
  • содржината и организацијата на книжниот и некнижниот фонд и условите според кои се користи библиотечниот материјал
  • организацијата на библиотечната мрежа во Република Македонија
Среда, 12 Декември 2012 15:57

Македоника

Македоника – информативен билтен е посебен сегмент од македонската национална библиографијата кој содржи податоци за публикации издадени надвор од територијата на Република Македонија. При подготвувањето на Билтенот треба да биде задоволен еден од следните критериуми:

  • објавени трудови на македонски јазик
  • трудови чија содржина се однесува на Македонија од кој било аспект
  • трудови чии автори се Македонци, а се објавени во странство на македонски јазик или се преведени
  • трудови на автори од етничките заедници - државјани на Македонија, објавени во странство на изворниот јазик или преведени
Среда, 12 Декември 2012 15:53

Index translationum

Како посебен проект независен од Македонската тековна библиографија, во Библиографскиот центар од 1991 година континуирано се подготвува Библиографија на монографски публикации издадени во Република Македонија, кои се преведени од различни јазици на македонски, од македонски на кој било друг јазик, како и од еден на друг немакедонски јазик. Проектот се изработува според строги критериуми и претставува дел од глобалниот проект на УНЕСКО - „Светска библиографија на преводи“ (Index translationum). Информациите за овој проект се достапни на www.unesco.org/culture/xtrans.

Четврток, 14 Јуни 2012 11:03

Специјални библиографии

Специјалните библиографии ја дополнуваат богатата библиографска дејност што Библиографскиот центар ја развива и негува од формирањето до денес. Тие се подготвуваат со соодветна концепциска осмисленост, специјално за некоја значајна личност, по повод некој јубилеј, настан, период, област, на посебна тема и друго. Ја опфаќаат целокупната истражена литература за одреден временски период на излегување и се издаваат во една публикација што го олеснува истражувањето. Овие библиографии нудат голем број референци за монографски публикации, зборници, статии и прилози и имаат големо значење за научниците, докторантите, магистрантите и студентите кои ги проучуваат темите и областите што се земени како параметар за специјалната библиографија.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846