Документи

Документи

Закон за библиотеки


Закон за задолжителен примерок


Закон за заштита на културно наследство


Закон на споменици


Правилник за стандарди и постапки во процесот на дигитализација во НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје


Правилник за утврдување на критериуми и постапки за отпишување на библиотечен материјал


Стратегија за дигитализација, дигитално архивирање и управување со дигиталните објекти

Завршна сметка за донации Ханбан Пекинг 78572 - 2017


Завршна сметка за донации Фумагаба 78553 - 2017


Завршна сметка за закупнини 63112 - 2017


Завршна сметка за сопствени приходи 78712 - 2017


Завршна сметка за буџетски приходи 60315 - 2017


Годишна програма 2017


Годишна програма 2016


Годишна програма 2015


Годишен извештај 2016


Годишен извештај 2015


Годишен извештај 2014


Годишен извештај 2011


Годишен извештај 2010


Годишен извештај 2007-2010

Ценовник на НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје

Формулар за барање за дигитализација во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје(pdf)


Формулар за барање за дигитализација во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје(word)

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846