Прес

Два проекти од НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје поддржани од CENL

Вторник, 25 Јули 2017 12:18

 

Два проекти од НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје поддржани од Конференцијата на европските национални библиотеки (CENL).

Во рамки на програмата „РАЗМЕНА НА ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊЕ“ поддржана од Конференцијата на европските национални библиотеки, библиотекари од НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје ќе остварат стручни престои во националните библиотеки на Бугарија и Словенија.

 

Со едниот одобрен грант, две стручни лица – конзерватори, ќе ја посетат Националната и универзитетска библиотека на Словенија во Љубљана во чиј состав функционира посебен Центар за конзервација и реставрација.  Со директно менторирање и следење на процесите во областа на конзервацијата и реставрацијата на библиотечните фондови, нашите конзерватори ќе осознаат современи техники и преку практични примери ќе се здобијат со нови вештини во полето на испитувањето и конзервацијата на библиотечни фондови. Исто така, конзерваторите ќе ги споделат нашите искуства во врска со методите за дезинфекција со методот на аноксија, методите за испитување (на пр. микрохемиски и преттретмански тестови итн.), како и методи за непосредна заштита на библиотечни фондови. Стекнатото знаење и размената на искуства ќе придонесе за воведување на нови работни методи и практики во областа на зачувување на културното наследство.

Со вториот грант, четири библиотекари од Одделението за дигитализација во НУБ ќе го посетат Одделението за дигитализација во Националната библиотека „Св. Кирил и Методиј“ во Софија и ќе се сретнат со стручните лица од оваа библиотека со цел да реализираат кратка обука со размена на искуства и знаења, при што ќе се здобијат со нови практики и вештини во врска со процесот дигитализација.

Се очекува сорабоката меѓу библиотеките во овој домен да се интензивира, а крајната цел ќе биде размена на дигитализирани објекти. Покрај тоа, ќе се разгледаат можности за учество во  проекти за заедничко аплицирање за европски фондови.

 

 

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846