Прес

Информација за воведување надомест за изготвување CIP - запис

Среда, 14 Април 2010 00:00

Почитувани,

Согласно Законот за култура (Сл. весник на РМ бр. 31/1998, член 48/49 и бр. 49/2003) реализацијата на CIP – записот е заемна обврска на издавачите во РМ и НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје. CIP– записот (каталогизација во публикација) е меѓународно препознатлив, стандардизираниот библиографски опис вграден во публикацијата.

За реализација на овие услуги НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје има одредени материјални трошоци, така што надомест за изготвување CIP – запис бил предвиден и со претходните акти на Библиотеката но, досега не бил во примена.

Согласно одлуката на Управниот одбор на Библиотеката, а врз основа на член 55 од Статутот на Националната и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски” – Скопје и член 3 од Правилата за користење услуги, донесен е новиот Ценовник за користење услуги во НУБ,

Според овој Ценовник, надоместот за изготвување еден CIP – запис изнесува 300 ден., а со негова реализација ќе се отпочне од 01.05. 2010 год.

Наплатата, за еден или повеќе записи, се врши пред изготвувањето на записот, директно во службата за книговодство на Библиотеката или со образец ПП 50, на трезорската сметка на Библиотеката.

ПРИЛОГ: Копија од образецот ПП 50

Со почит,

Директор,
Миле Бошески

Скопје,
14.04. 2010 год.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846