Каталози и бази

  Електронски и печатени каталозии на публикации

  Бази на податоци и дата-сетови до кои што можете да имате пристап

  Составување и публикување на Македонска национална библиографија

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846